Privacyverklaring

1. Ter inleiding
 
Christoffels Neven Claessens, Advocaten Legge Punto VOF, gevestigd te 3620 Lanaken, Stationsstraat 150, Kbo nr.  0819.681.870  verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in het kader van haar professionele juridische dienstverlening. Het begrip persoonsgegevens omvat: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. De term verwerking is ruim te interpreteren als een bewerking, of een geheel van bewerkingen, met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens zal uitsluitend gebeuren in overeenstemming met de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ( ‘AVG’ of ‘GDPR’), alsook met alle toepasselijke nationale regelgeving.
 
Deze Privacy Policy heeft tot doel u helder te informeren met betrekking tot:
 
- Wie verwerkt de persoonsgegevens;
- Welke persoonsgegevens worden verwerkt;
- Voor welke doeleinden worden Uw persoonsgegevens verwerkt;
- Voor welke periode worden Uw persoonsgegevens opgeslagen;
- Wat zijn Uw rechten met betrekking tot deze verwerking.
 
 
2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?
 
2.1 Verwerkingsverantwoordelijke
 
Christoffels Neven Claessens, Advocaten Legge Punto VOF is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Christoffels Neven Claessens, Advocaten Legge Punto VOF legt het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vast. Deze verwerking vindt plaats omwille van de wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen van het advocatenkantoor, doordat U gebruik maakt van de dienstverlening van het kantoor en/of omdat U Uw persoonsgegevens zelf aan ons kantoor (heeft) verstrekt. 
 
De contactgegevens van ons kantoor zijn:
 
Christoffels Neven Claessens, Advocaten Legge Punto VOF
Stationsstraat 150
3620  LANAKEN
Ondernemingsnummer: 0819.681.870
Tel: +32 89/71.17.27
Fax: +32 89/71.17.28
 
2.2 Verwerkers
 
Christoffels Neven Claessens, Advocaten Legge Punto VOF verwerkt uw persoonsgegevens evenzo middels tussenkomst van derde-dienstverleners die hiertoe duidelijke instructies ontvangen en Uw  persoonsgegevens uitsluitend mogen verwerken in overeenstemming met de instructies van Christoffels Neven Claessens, Advocaten Legge Punto VOF.
 
3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
 
Christoffels Neven Claessens, Advocaten Legge Punto VOF zal, in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking, uitsluitend deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald onder punt 4 van deze Privacy Policy. 
 
De persoonsgegevens die mogelijks worden verwerkt, kunnen als volgt opgelijst worden:
 
- Identificatiegegevens;
- Financiële bijzonderheden;
- Persoonlijke kenmerken;
- Opleiding, beroep en betrekking;
- Gerechtelijke gegevens;
- Persoonsgegevens vereist in het kader van wettelijke verplichtingen waaraan Christoffels Neven Claessens, Advocaten Legge Punto VOF dient te voldoen;
In de praktijk kan het voorvallen dat het, in het kader van onze dienstverlening, noodzakelijk is om gevoelige informatie van onze opdrachtgevers of tegenpartijen te verwerken. Gevoelige informatie kan bestaan uit.:
- Gegevens m.b.t. het strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen;
- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar;
- Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Christoffels Neven Claessens, Advocaten Legge Punto VOF verwerkt gevoelige informatie uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, dan wel de correcte verdediging van de belangen van onze opdrachtgevers.
 
4. Voor welke doeleinden worden Uw persoonsgegevens verwerkt?
 
Christoffels Neven Claessens, Advocaten Legge Punto VOF verwerkt Uw  persoonsgegevens uitsluitend doelgericht. Deze doelgerichte aanpak kan als volgt verduidelijkt worden:
- Om uitvoering te geven aan de met haar gesloten overeenkomsten (o.m. het verstrekken van juridisch advies en inlichtingen, het afhandelen van betalingen,… );
- Om de toepasselijke wettelijke verplichtingen te kunnen naleven;
- Voor marketingdoeleinden (waartegen u zich te allen tijde kan verzetten);
- Voor de verbetering van onze diensten;
- Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 
5. Voor welke periode worden Uw persoonsgegevens opgeslagen?
 
Christoffels Neven Claessens, Advocaten Legge Punto VOF bewaart Uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor deze werden verzameld. Daarbij dient Christoffels Neven Claessens, Advocaten Legge Punto VOF rekening te houden met de wettelijke verplichtingen die haar opleggen hoe lang bepaalde gegevens dienen te worden bewaard. Christoffels Neven Claessens, Advocaten Legge Punto VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan zeven jaar na het beëindigen van haar dienstverlening voor wat betreft persoonsgegevens m.b.t. ‘cliënteel’, ‘derden’, ‘tegenpartijen’ en ‘adviseurs’, zeven jaar na het beëindigen van overeenkomsten met leveranciers en twee jaar na het laatste contact voor wat betreft prospecten en recruitment.
 
6. Wat zijn uw rechten met betrekking tot deze verwerking?
 
Ten aanzien van Christoffels Neven Claessens, Advocaten Legge Punto VOF, kan U volgende rechten laten gelden:
 
6.1 Recht op inzage
U heeft het steeds recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens.
6.2 Recht op rectificatie
U heeft steeds het recht om verbetering van onjuiste persoonsgegevens te vragen.
6.3 Recht op gegevens uitwissing
U heeft het recht om zonder onredelijke vertraging wissing van Uw persoonsgegevens te bekomen, in de hierna volgende gevallen: (i) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, (ii) de toestemming waarop de verwerking berust, wordt ingetrokken, (iii) u maakt bezwaar tegen de verwerking die gerechtvaardigd wordt door het algemeen of een gerechtvaardigd belang of die ten behoeve van directe marketing gebeurt, (iv) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt, (v) die persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een wettelijke verplichting te voldoen, (vi) de gegevens zijn bekomen in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind.
6.4 Recht op beperking van de verwerking
U heeft, in bepaalde omstandigheden, het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen.
6.5 Recht op overdraagbaarheid
U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om Uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en U heeft het recht die gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
6.6 Recht op intrekking van uw toestemming
U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.
6.7 Recht op verzet marketingdoeleinden
U heeft te allen tijde het recht U te verzetten tegen het gebruik van Uw  persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.
6.8 Recht om klacht in te dienen
U heeft het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.
 
7. Tot slot
 
Huidige Privacy Policy kan in de toekomst steeds aangepast worden, waarbij substantiële wijzigingen of aanpassingen U steeds duidelijk worden meegedeeld. Christoffels Neven Claessens, Advocaten Legge Punto VOF heeft getracht U middels huidige Privacy Policy transparant te informeren omtrent Uw rechten en de verplichtingen van ons advocatenkantoor in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. Indien er toch nog onduidelijkheden zouden zijn, U nadere informatie wenst, dan wel nog vragen heeft, helpen wij U graag verder. Om met ons contact op te nemen, dan wel één van Uw rechten met betrekking tot de gegevensbescherming uit te oefenen, kunt U een e-mail versturen naar info@advocatenlanaken.be of een brief naar Christoffels Neven Claessens, Advocaten Legge Punto VOF, t.a.v. de verantwoordelijke privacy, Stationsstaat 150, 3620 LANAKEN. Wanneer U Uw rechten (zie punt 6) uitoefent dient Uw brief of e-mail vergezeld te worden van een kopie van u identiteitskaart of paspoort opdat Uw identiteit kan worden geverifieerd.