Doelgerichte deskundige
dienstverlening

Dienstenwet


1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt Uw dossier toe aan advocatenkantoor Christoffels – Neven – Claessens. Mr. Christoffels Louis, Mr. Neven Ralph & Mr. Claessens Ann zijn advocaten in België, en zijn allen ingeschreven aan de balie van Limburg. Het kantoor is gevestigd te België, 3620 Lanaken, Stationsstraat 150.

Mr. Christoffels Louis, Mr. Neven Ralph & Mr. Claessens Ann oefenen het beroep van advocaat uit als vennoot van de VOF CNC ADVOCATENKANTOOR LEGGE PUNTO, een associatie in de zin van het reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen.

Het ondernemingsnummer van het advocatenkantoor is 0819.681.870.

Per e-mail kan U het kantoor bereiken via : info@advocatenlanaken.be

De beroepsaansprakelijkheid van de individuele advocaten van het kantoor is verzekerd bij AMLIN EUROPE NV, Koning Albert II-Laan 9, 1210 Brussel.
Makelaar
VANBREDA RISK & BENEFITS NV
Plantin en Moretuslei 297
2014 Antwerpen
T 00 32 3 217 55 72 - F 00 32 3 236 16 80 - M 00 32 479 98 17 25

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van de individuele advocaten van het kantoor verzekert, verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.


2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

Indien U verdere informatie wenst te bekomen of indien U een klacht heeft, kan U ons kantoor bereiken:

•via post op het adres: Stationsstraat 150 te 3620 Lanaken
•via fax op het nummer: 089/71.27.28
•via e-mail op het adres: info@advocatenlanaken.be
•via telefoon op het nummer: 089/71.17.27


3. Voor informatie of bij klachten

Indien U verdere informatie wenst te bekomen of indien U een klacht heeft, kan U ons kantoor bereiken:

•via post op het adres: Stationsstraat 150 te 3620 Lanaken
•via fax op het nummer: 089/71.27.28
•via e-mail op het adres: info@advocatenlanaken.be
•via telefoon op het nummer: 089/71.17.27


4. Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaten ingeschreven aan de balie van Limburg zijn Mr. Christoffels Louis, Mr. Neven Ralph & Mr. Claessens Ann onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balielimburg.be.

5. Tarieven
 
Christoffels Neven Claessens advocatenkantoor verleent de juridische diensten aan een ereloontarief, dat in onderling overleg, op voorhand wordt vastgelegd. Naar gelang de aard, het belang, de complexiteit en, rekening houdende met het dringend karakter van het dossier, worden de tarieven overeengekomen. De aanrekening kan op uurtarief of naargelang de waarde van het dossier (procentuele vergoeding) of een combinatie van beiden.
 
Tenzij anders overeengekomen, worden de juridische diensten verschaft tegen een uurtarief.
Dit tarief varieert naar gelang de aard van deze zaak, de belangrijkheid, de moeilijkheidsgraad en het spoedeisend karakter.
Voor ondernemingen, die gebruikelijk opdrachten toevertrouwen aan ons kantoor, kan er gewerkt worden in het kader van een abonnementstarief.
 
Het basis uurtarief bedraagt  € 125,00/uur.  Het maximale uurtarief is 190,00/uur.
 
De kantoorkosten worden als volgt in rekening gebracht (niet limitatief):
Dactylografie: 11 EUR per pagina;
Fotokopieën: 0,50 EUR/kopie;
Verplaatsingsonkosten: 0,70 EUR/km
De bijzondere kantoorkosten worden aangerekend aan de werkelijke kostprijs;
De gerechtskosten (o.a. dagvaardingskosten, griffiekosten ..) worden doorgerekend aan effectieve kostenprijs en afzonderlijk vermeld in de eindfactuur.
 
De kosten en honoraria zijn te verhogen met 21% BTW.

6. Algemene voorwaarden Christoffels Neven Claessens Advocaten Legge Punto VOF

  1. Alle diensten worden gepresteerd onder deze algemene voorwaarden. Hiervan kan slechts worden afgeweken door afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, ondertekend door beide partijen.
  2. De facturen zijn betaalbaar binnen de vijftien kalenderdagen, na factuurdatum. De schuld is draagbaar.
  3. Iedere niet tijdig betaalde factuur zal van rechtswege vanaf de factuurdatum een interest opbrengen van 10% op jaarbasis, zonder dat een aanmaning nodig is.
  4. Bovendien zal het saldo dat niet betaald is op de vervaldag vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande bedrag, met een minimum van 100 Euro en een maximum van 7.500 Euro.
  5. Om geldig te zijn, moet iedere klacht betreffende de gepresteerde diensten of de inhoud van de factuur, per aangetekend schrijven geschieden binnen de zeven dagen na ontvangst. Laattijdige klachten worden als niet-bestaande beschouwd.
  6. De aansprakelijkheid van de dienstverstrekker kan het bedrag van de factuur niet overtreffen.
  7. Voor alle geschillen zijn enkel het Vredegerecht te Maasmechelen en de Rechtbanken met zetel te Tongeren bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.